Om Svenska SIKO

Om Svenska SIKO

Vår historia

Svenska Siko (Svenska Sportinrednings Kontrollorganisation) grundades 1988 och är en branschorganisation för företag som bedriver säkerhetsbesiktningar och underhåll av sportredskap i sport- och gymnastikanläggningar.

Året innan, dvs. 1987 beslutade skolöverstyrelsen att avsluta handläggandet av besiktningar av sport- och gymnastikanläggningar från sitt ansvarsområde och därmed även framtagning och underhåll av rutiner för besiktning av dessa.

Siko insåg att det kommer att behövas en liktydig rutin samt att bibehålla de rutiner som fanns framtagna för att besikta dessa sport- och gymnastikanläggningar i framtiden.

På det första mötet i Stockholm 1988 beslutades det att fortsätta utveckla och skapa besiktningsrutiner för att bibehålla och öka säkerheten i dessa anläggningar i hela Sverige. Vid detta möte med representanter från APM Sport, Rantzows Sport, KGM, Toms och Jalmhagen Sport bildades Svenska Siko som en branschorganisation med sedvanliga regler och stadgar för dess medlemmar.

Siko har de enda besiktningsrutiner som kontinuerligt uppgraderas och justeras efter en bransch i kontinuerlig ändring av material och inriktningar för utövare i sport- och gymnastikanläggningar.

Siko utbildar och certifierar servicetekniker på dessa rutiner under några dagars utbildning med både skriftliga och praktiska test för att säkerhetsställa både en jämn bedömnings nivå och en hög nivå vad gäller kunnande och säkerhet.

Detta är bara en del i vårt kontinuerliga arbete för att skapa en säker arbetsplats för både elever och lärare samt övriga idrotts utövare i sport- och gymnastikanläggningar. Välj därför ett företag anslutet till Svenska Siko när ni vill utföra säkerhetsbesiktningar i dessa.

 

Mål och syfte

Mål och syfte

Stora säkerhetskrav på sportredskap i anläggningar

Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket måste redskap i sporthallar kontrolleras med jämna mellanrum. Det åligger ansvarig/a att förvissa sig om att inspektions- och underhållsarbeten görs på ett fackmannamässigt sätt för att säkerställa att anläggningen är säker. Inspektions- och underhållsarbeten kan därför inte förbigås.

Men vem kan då garantera att den som utfört inspektionen och eventuellt underhållsarbete på sportredskap har nödvändig kompetens och erfarenhet som behövs för inspektion och underhåll?

Behov finns för att kvalitetssäkra
inspektion och underhållsarbete

Kravprofil för firmor är varken fastställd från idrottsförbund, Svenska Kommunförbundet, Arbetsmiljöverket, kommuner, olycksfallsförsäkrare eller andra myndigheter.

Detta problem har lösts av en grupp erfarna sportredskapsbesiktningsföretag och sportredskapstillverkare som i tätt samarbete har grundat en branschorganisation, Svenska SIKO.

Svenska SIKO:s övergripande syfte är att så långt det är möjligt förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar genom att göra kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Svenska SIKOS medlemmar ska göra besiktning och underhåll i enlighet med de besiktningsrutiner och underhållsinstruktioner som fastställts i organisationen. Utöver detta ska personal som utför dessa arbeten ha erforderlig kompetens inom området.

Svenska SIKO bevakar att medlemmar följer av organisationen antagna anvisningar, följer noga arbetsmiljöverkets rekommendationer och bevakar när nya standarder som berör branschen tillkommer.

Svenska SIKO:s kvalitetsmärkning garanterar:

Att de kvalitetscertifierade företagen förfogar över tillräcklig och mångårig erfarenhet från fackområdet sportredskapsunderhåll/skötsel, sysselsätter kvalificerade medarbetare och tillhandahåller ett rätt reservdelslager och en beredskap av ändamålsenliga verkstadsfordon.

Att besiktningar och underhåll görs efter de senaste standarderna, regelverk och rekommendationer ifrån andra myndigheter.

Att iakttagandet och beaktandet av de tekniska arbetsbeskrivningarna för respektive sportredskaps underhållsomfattning fastställs som en generell kvalitetsstandard.

Att ett utifrån Svenska SIKO fastställt kontrollsystem säkerställer bestående kvalitetsstandard.

Frågor och svar

Det finns ingen lag som ställer några absoluta krav men en tydlig rekommendation från Arbetsmiljöverket är att kontrollbesiktning görs varje år. Däremot om redskapen används frekvent kan det bli aktuellt med 2-3 gånger per år. Det åligger arbetsmiljöansvarig för varje anläggning att bedöma hur ofta och i vilken omfattning kontrollbesiktning ska göras och vilken utsträckning på underhåll som måste göras för att alla sportredskap ska vara säkra och undvika tillbud och olyckor.

Arbetsmiljöverket bedömer i efterhand om man anser att kontrollbesiktning har gjorts i tillräcklig omfattning och om underhållsarbetet är utfört i tillräcklig omfattning. Man bedömer även om arbetet utförts av sakkunnig personal för att bygga bort risker, förhindra olyckstillbud och allvarliga personskador.

När någon av medlemmarna i Svenska SIKO anlitas så görs alltid besiktning och underhåll i enlighet med de besiktningsrutiner och underhållsinstruktioner som fastställts i organisationen. Detta sker givetvis med personal som har erforderlig kompetens inom området.

Vid säkerhetsbesiktningen så graderas redskapen enligt följande:

  1. Godkänt – inga anmärkningar gjorda
  2. Bristfälligt/bör åtgärdas
  3. Underkänt / Skadat och måste åtgärdas

Vid anmärkning tre sätts även en röd klisterlapp upp för att tydligt visa att redskapet är underkänt och ej bör användas. Efter besiktningen sätts ett protokoll upp i salen som visar statusen på redskapen, vilket företag som har besiktigat samt vid vilken tidpunkt besiktningen gjordes.

Redan vid upphandlingen kan garanti erhållas på arbetet genom att upphandlaren ställer som krav att besiktningen och underhållsarbete ska göras enligt Svenska SIKO:s regler och rekommendationer. Genom att göra detta måste det anses att upphandlaren har ställt de krav som idag ska ställas inom ramen för kraven av yrkes, kvalitets och organisatoriska tillvägagångssätt som arbetsmiljölagen kräver.

  • Sportredskap med rätt regelbundet underhåll har en längre livslängd.
  • Antalet obrukbara redskap minskar med tiden.
  • Sportanläggningarna kan användas riskfritt

Risken för ansvaret för ansvarig person för arbetsmiljön är väsentligt mindre genom att arbetet som är utfört är kvalitetssäkrat genom Svenska SIKO:s rutiner.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Mikael Söderlund
Telefon: 0708-12 77 49

Sekreterare
André Jönsson
Telefon: 0431-44 92 37

Kassör
Victor Flodin
Telefon: 073-053 53 58

Suppleant
Tony Nilsson
Telefon: 070-314 69 64